Vi skaper framtida i et lærende fellesskap

Visjonen vår er utviklet i fellesskap blant skolens medarbeidere. Den handler om at vi mener at læring i skolesammenheng har sitt utgangspunkt i sosiale sammenhenger. At kompetanse utvikles i et samspill mellom individet og omgivelsene. Etterhvert vil kompetansen, altså kunnskaper, ferdigheter, holdninger og personlige egenskaper som elevene og de ansatte utvikler i samspill med andre, bli internalisert hos hver enkelt.

Visjonen vår handler også om at vi som arbeider i skolen må samarbeide med hverandre og omgivelsene for å lykkes med oppdraget vårt. Å skape framtida betyr at vi må ha blikket rettet framover, og se utviklingspotensialet hos hver elev, og hva elevene våre trenger for å lykkes i livet, både hjemme, i arbeidslivet, og i samfunnet forøvrig.

Skolens visjon er i tråd med Østfold Fylkeskommunes nye sektorplan, «Østfoldskolen mot 2020». Vi gjengir også verdiplattformen i Østfoldskolen mot 2020, som er utviklet av elever, lærere, andre ansatte, skoleledere, og ledelsen i opplæringsavdelingen.

Verdiplattform for Østfoldskolen - Klikk for stort bilde

Sektorplanen «Østfoldskolen mot 2020», som er vedtatt av Fylketinget, er en utviklingsplan for Østfoldskolen med et tredelt overordnet mål:

Alle elever skal fullføre videregående opplæring med best mulig resultat.

Alle elever og lærlinger skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser.

 

Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass ved å gjennomføre en opplæring som er relevant for arbeidslivet.

 

 

Østfold Fylkeskommunes verdier er: profesjonell, raus og kreativ

 

Profesjonell

Her ligger soliditeten, lojaliteten og tilliten. Vi er faglig dyktige og kunnskapsrike og opptatt av å utvikle vår kompetanse. Vi er ansvarlige og arbeidsomme og har stor integritet. 

Raus

Her ligger det å være inkluderende og ha plass til mangfold. Vi er åpne og viser respekt for andres perspektiv, anerkjenner andres innsats, deler med hverandre og bidrar til fellesskapet. 

Kreativ

Her ligger evnen til å tenke ut og skape nye ting, det innovative, det å se muligheter og være løsningsorientert. Vi er engasjert og begeistret, kan skape noe nytt innenfor gitte rammer og er endringsvillig.