Elevrådstyret 2019 / 2020

Elevrådstyret
Elevrådstyret
Verv Navn Klasse E-post
Leder Maria Josephine Angelica Bjørkli 3STUB mjbirkel@ostfoldfk.no
Nestleder Ivo K. Eilertsen 3STUH ivoke@ostfoldfk.no
Sekretær Ayda Alizadeh 2STUB aydaa@ostfoldfk.no
Økonomiansvarlig Marta K. Fularczyk 3STUZ martakf@ostfoldfk.no
Styremedlem/EO-kontakt Thomas B. E. Gundersen 3STUB tbgunder@ostfoldfk.no
Styremedlem/ Ungdomsrådet Telli Fløtra 1IDRB tellif@ostfoldfk.no
Styremedlem Mia S. Bjørnholm 3STUZ miasb@ostfoldfk.no
Styremedlem Maria J. A. Bjørkli 3STUB mjbirkel@ostfoldfk.no
Styremedlem Alexandros Tanase 1STUH alexanta@ostfoldfk.no
Styremedlem Jacob E. D. Andreassen 1STUZ jeandrea@ostfoldfk.no
Styremedlem Nydem N. Ali 1STUE nydemna@ostfoldfk.no
Elevrådskontakt Anne Riege annrie@ostfoldfk.no