Ungdataundersøkelsen 2019

 Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen.

Ungdata - Klikk for stort bilde

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

Gi ungdommer som går på videregående skole i Østfold mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

 

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at du logger deg inn på Ungdatas

svarside med en tilfeldig engangskode.

 

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

Forhold til skole, venner og foreldre

Fritid og fritidsaktiviteter

Helse, trivsel og livskvalitet

Mobbing

Seksualitet

Regelbrudd, vold, rusmiddelbruk

Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus -

region øst (KoRus - Øst).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen gjennomføres på skolen innen uke 16. DET ER FRIVILLIG Å DELTA

De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart

på et sikkert område fram til utgangen av 2023. Etter det vil alle opplysninger bli

anonymisert.

Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet

(personverombudet@oslomet.no).

Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller

ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

NOVA behandler opplysningene basert på ditt samtykke.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN
Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

KONTAKTINFORMASJON
Kontaktperson i fylkeskommunen:
Rådgiver i opplæringsavdelingen Christin Berg tlf: 915 19 066, e-post: chrber16@ostfoldfk.no.

Kontaktperson ved KoRus:
Psykolog Kristine Langmyr
tlf: 957 93 348, e-post: kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no