Spesialpedagogisk rådgiver

Mitt viktigste arbeidsområde er å hjelpe deg dersom du har behov for tilrettelegging av undervisningen utover ordinær tilpasset opplæring.

Eksempler på slik tilrettelegging:

  • Ønske om kartlegging av lese- og skrivevansker, matematikk vansker, andre fagvansker
  • Elever med lese- og skrivevansker / dysleksi: behov for lydbøker, andre IKT-hjelpemidler, muntlig høring m.m.
  • Tilrettelegging på heldagsprøver og eksamen: behov for utvidet tid, lesehjelp, kombinasjon skriftlig /muntlig prøve, eget rom mm.
  • Praktiske tilrettelegginger: behov for rampe, nøkkel til heis, ekstra sett med bøker, egnet stol, m.m.
  • Drosjetransport til / fra skolen
  • Behov for tilrettelegging i engelsk
  • Utarbeide pedagogisk rapport og hjelpe til med å skrive IOP (individuell opplæringsplan)

Jeg samarbeider tett med de øvrige personene i elevtjenesten, de sosialpedagogiske rådgiverne, helsesøster, sosialfaglig rådgiver og karriereveilederne, samt med pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT).

Jeg kan også hjelpe deg med å vurdere om det er behov for andre hjelpeinstanser.

 

Velkommen!

 

Kort om PP-tjenesten:

All ungdom som går i videregående opplæring skal ha tilgang til egnet pedagogisk-psykologisk rådgivning. PP-tjenesten har tilsatt egne pedagogisk-psykologiske rådgivere som spesialpedagoger, psykologer og sosionomer. De kan gi hjelp og råd i forbindelse med personlige problemer og vantrivsel, fagvansker av ulike slag, sosiale problemer og familievansker. Skolens elevtjeneste formidler kontakt.

 

Oppfølgingstjenesten (OT):

Tjenesten følger opp elever som av ulike grunner ikke benytter seg av sin rett til videregående opplæring, eller som avbryter sin skolegang midt i et skoleår.